ცოცხალი სტატისტიკა...ბიზნესი... 24.04.2014... ქვეყანაში 190 ბიზნეს სუბიექტი დარეგისტრირდა: 112 ინდივიდუალური მეწარმე, 65 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, 9 არაკომერციული იურიდიული პირი, 2 კოოპერატივი და 2 უცხოური საწარმოს ფილიალი...                    ცოცხალი სტატისტიკა...უძრავი ქონება... 24.04.2014... ქვეყანაში უძრავი ქონების 2025 ტრანზაქცია დარეგისტრირდა: 363 პირველადი ტრანზაქცია და 1662 მეორადი ტრანზაქცია...                    

ანალიზისა და პროგნოზის სისტემა

ქონების რეგისტრაცია
ბიზნესის რეგისტრაცია
ციფრული რუკები
გაქვთ შეკითხვა?
მიუახლოვეთ კურსორი გრაფიკს                      მიუახლოვეთ კურსორი გრაფიკს


გაუქმება
 
Pro-Service